A nagykövetség konzuli osztályán ideiglenes magánútlevél és magánútlavél iránti kérelmek nyújthatók be. 

Felhívjuk az érdeklődő magyar állampolgárok figyelmét, hogy az ügyintézés ezekben az ügytípusokban telefonon, a +994 12 497 4581 vagy 497-4582-es számon, előre egyeztetett időpontban történik.

A külföldre utazás, valamint a hazatérés joga Magyarország Alaptörvényében rögzített alapjog.

-A hazatérés joga: a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet.

Külföldön az útlevéllel kapcsolatos ügyeket a hivatásos konzuli tisztviselő végzi a kérelmező lakóhelyétől függetlenül bármelyik konzuli feladatot ellátó diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten.

Az úti okmány eltulajdonítását, elvesztését stb. haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül be kell jelenteni (az okmány megtalálását is be kell jelenteni 3 munkanapon belül!)

A bejelentés külföldön szintén a konzulnál tehető meg!

A magánútlevél iránti kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni, kivéve, ha az ügyfél 12 évesnél fiatalabb kiskorú (gondnokság alatt álló személy)

Kiskorúnak történő útlevél készítés feltételei

Amennyiben nincsen mindkét szülő együttesen jelen a kérelem beadásakor, a jelen lévő szülőnek a kiskorú (gondnokság alatt álló személy) kérelméhez csatolni kell (törvényes képviselőnek) az alábbi okiratok egyikét:

- a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője előtt tett az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát;

- a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot;

- a szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása;

Milyen ügyekben járhat el a konzul, mint útlevél hatóság:

Ideiglenes magánútlevél (Magyarország területére történő egyszeri belépésre jogosít!)

Ha a magyar állampolgár útlevele, ill. a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett v. eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki:

  • a magyar állampolgár részére, külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani;
  • a külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani

Az útlevél iránti kérelem előterjesztése

Az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát és magyar állampolgárságát

Személyazonosság, személyes adatok ellenőrzése:

  • Érvényes SZIG, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély, LIG
  • Személyazonosság igazolására alkalmas külföldi okmány
  • Kiskorú (gondnokság, gyámság alatt álló kérelmező) esetén az előbbiek mellett – a szülő (törvényes képviselő) személyazonosságának igazolása, illetve a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat;
  • Magyar állampolgárság igazolása: érvényes vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél, érvényes SZIG, honosítási okirat, állampolgársági bizonyítvány (3 évnél nem régebbi),

A magánútlevél iránti kérelemről az ügyintéző a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely alapesetben tartalmazza a kérelmező:

-saját kezű aláírását;

-előző útlevelének érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést.

Az illetéket minden esetben meg kell fizetnie az ügyfélnek, annak elengedésére nincsen lehetőség! A konzuli közreműködési díjat is meg kell fizetni, annak elengedése konzuli díjrendeletben szabályozott esetekben lehetséges.